حقیقت این است که ما هنوز از قرآن خیلى دوریم و خیلى فاصله داریم. دلهاى ما باید قرآنى بشود. جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگى ما و جامعه‌ى ما قرآنى خواهد شد؛ احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذارى ندارد. اصل این است که دلمان، جانمان و معرفتمان حقیقتاً قرآنى باشد. 

 قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است: «فلنحیینّه حیاة طیّبة».(1) حیات طیبه یعنى چه؟ زندگى پاکیزه یعنى چه؟ یعنى زندگى‌اى که در آن، هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیاى انسان، هم آخرت انسان تأمین است؛ زندگى فردى در آن تأمین است، آرامش روحى در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، آسایش جسمانى در آن وجود دارد؛ فوائد اجتماعى، سعادت اجتماعى، عزت اجتماعى، استقلال و آزادى عمومى هم در آن تأمین است.. ما با اینها فاصله داریم؛ باید به اینها برسیم . انس با قرآن، آشنائى با قرآن، ما را نزدیک میکند.


 من باز هم به جوانان عزیزمان توصیه میکنم که با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. «و ما جالس  هذا القران أحد الّا قام عنه بزیادة او نقصان، زیادة فى هدى او نقصان من عمى» هر بارى که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده‌هاى جهالت شما برداشته میشود؛ یک چشمه از چشمه‌هاى نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکند و جارى میشود.

 مقدمه‌ى این کار این است که بتوانیم قرآن را بخوانیم، بتوانیم قرآن را حفظ کنیم؛ حفظ قرآن خیلى مؤثر است. جوانها، دوره‌ى جوانى را، قدرت حفظ را قدر بدانند.. آنهائى که حافظند، این نعمت بسیار بزرگ الهى را قدر بدانند؛ نگذارند حفظشان ضعیف بشود یا خداى نکرده از دست برود.
 خواندن قرآن، از اول تا آخر، یک چیز لازمى است. باید قرآن را از اول تا آخر خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه‌ى معارف قرآنى یکجا با ذهن انسان آشنا شود.

 هرچه ما به قرآن نزدیکتر شویم، دو اتفاق مى‌افتد: یک اتفاق اینکه ما قوى‌تر می شویم؛ اتفاق دوم اینکه دشمنان بین‌المللى ما، علیه ما بیشتر بسیج میشوند؛ خوب، بشوند. اما در مقابل، توان ما، قدرت تحمل ما، قدرت تأثیرگذارى ما روزبه‌ روز بیشتر خواهد شد، مضاعف خواهد شد؛ کما اینکه مى‌بینید شده.

 امروز جبهه‌ى مخاصم با جمهورى اسلامى ایران را نگاه کنید؛ یک جبهه‌ى عریض و طویل است؛ همه‌ى شیاطین و اشرار عالم در این جبهه جمعند؛ از صهیونیستها تا آمریکائى‌ها، تا خبیث‌ترین دولتهاى غربى، تا وابسته‌ترین و حقیرترین دولتهاى غیرغربى - حالا دائره را بیشتر محدود نکنیم - همه توى این جبهه هستند؛ هر کارى هم که میتوانند، دارند میکنند. خیال نکنید کارى هست که دشمنان ما میتوانند علیه جمهورى اسلامى انجام بدهند و انجام نمیدهند؛ نه، هر کار توانستند، تا حالا کرده‌اند؛ هر کارى هم که بتوانند، میکنند. هر کار نمیکنند، به خاطر این است که نمیتوانند..
 «حبل ممدود من السّماء»؛(3) این قرآن حبل الهى است؛ ریسمان مستحکم الهى است که اگر به آن چنگ زدیم، لغزش و افتادن و گم شدن و اینها دیگر در آن نیست.